Algemene voorwaarden

De gebruiker erkent onderhavige algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens tot een bestelling over te gaan.

Alleen natuurlijke personen van 18 jaar of ouder, niet onder voogdij staand en niet namens een bedrijf handelend, met een woonadres in België kunnen een bestelling plaatsen.

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Organisatie: Algemeen Nederlands Zangverbond vzw;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisatie;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisatie georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, aldus zonder dat klant en organisatie gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. De webstek : www.anz.be
 7. Dagen : kalenderdagen

2. Identiteit en contactgegevens van de organisatie

Algemeen Nederlands Zangverbond vzw
Collegelaan 106
2100 Deurne
Ondernemingsnummer: 0407.994.470
Tel nr. +32 3 237 93 92
E-post info@anz.be
Webstek www.anz.be

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de organisatie via de webstek en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen organisatie en klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld op de webstek. De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard, door de bestelling te plaatsen. Indien de klant dit wenst kan hij steeds een kopie van deze algemene voorwaarden vragen per mail op info@anz.be.

4. Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de organisatie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de organisatie niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief btw;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.

5. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod, van huidige algemene voorwaarden en het voldoen aan de bij het aanbod gestelde voorwaarden.
2. Gezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webstek omgeving. Gezien de klant elektronisch kan betalen, zal de organisatie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de aanvaarding van het aanbod van de organisatie de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen en zonder vergoedingen te betalen.

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door de klant via een ondubbelzinnige verklaring (per aangetekend schrijven of e-post) waarbij de klant de organisatie op de hoogte stelt van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

7. Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product enkel en alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de organisatie retourneren, conform de door de organisatie verstrekte instructies.

8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan

1. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding van het herroepingsrecht zendt de klant het product terug. De klant zendt het product terug, zorgvuldig ingepakt, met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de organisatie verstrekte instructies.
Indien de klant het goed niet terugzendt, is de organisatie geen terugbetaling verschuldigd.

2. Als de overeenkomst tijdig wordt herroepen en de goederen tijdig worden teruggezonden, zoals hierboven omschreven, betaalt de organisatie aan de klant alle betalingen die tot op dat moment zijn gedaan terug aan de klant, met uitzondering van de leveringskosten indien de levering reeds is gebeurd.

De terugbetaling gebeurt binnen de veertien dagen nadat de organisatie de wens tot herroeping heeft ontvangen van de klant indien het product nog niet is geleverd.
De terugbetaling gebeurt binnen de veertien dagen nadat de organisatie de terugzending heeft ontvangen van de klant indien het product reeds was geleverd.

3. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor rekening van de klant.

4. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 en of van ondeugdelijke verpakking bij de retourzending.

5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht en de terugzending ligt bij de klant.
Indien de klant het product laattijdig terugzendt of indien de organisatie vaststelt dat de klant niet zorgvuldig is omgegaan met het product en de verpakking of de retourzending niet met zorg heeft verricht, zendt hij het product binnen de veertien dagen na ontvangst terug aan de klant en blijft de klant de gehele aankoopsom (meer de kosten van verzending door de ondernemer) verschuldigd.

9. De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10. Conformiteit en wettelijke garantie

De conformiteit van het geleverde roerend goed wordt vermoed wanneer:

 • de gekochte zaak in overeenstemming is met de beschrijving die de organisatie eraan heeft gegeven;
 • het gekochte goed geschikt is voor elk bijzonder door de klant gewenst gebruik. Voor zover dit is meegedeeld en ook door de organisatie werd aanvaard;
 • het gekochte goed geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
 • de gekochte zaak de kwaliteit en de prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de klant redelijkerwijze mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de organisatie, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededeling over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

De organisatie is aansprakelijk voor elk ernstig gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Naar keuze van de klant zal de organisatie
o ofwel het product te herstellen of vervangen, zonder kosten voor de klant, tenzij het onmogelijk of buiten verhouding is. De klant zal enkel recht hebben op vervanging indien de herstelling onmogelijk is of niet in verhouding tot de waarde van het goed of de aard van het gebrek.
o Ofwel door de prijs te verlagen of door de overeenkomst te beëindigen door terugbetaling van de verkoopprijs, wanneer herstelling of vervanging onmogelijk of buiten verhouding is of niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn en zonder enige overlast voor de klant.
De klant heeft niet het recht om bij een gebrek van geringe betekenis ontbinding van de overeenkomst te eisen.
De klant verbindt zich ertoe de goederen of diensten enkel aan te wenden voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en overeenkomstig de normale gebruikswijze en gebruiksintensiteit ervan. Ieder gebruik in strijd met voorgaande bepaling en ieder professioneel gebruik of gebruik op de wijze waarop een professioneel dit zou doen, doet de wettelijke garantie vervallen.

De klant verbindt zich ertoe de producten op hun conformiteit en zichtbare beschadigingen te controleren binnen de 24 uur na de levering en zichtbare gebreken onmiddellijk na de controle van de levering te melden aan de organisatie en ten laatste 48 uur na de levering, vergezeld van de nodige bewijzen. Bij bewezen beschadigingen of niet-conformiteit zendt de klant de goederen terug aan de organisatie, op de kosten van de organisatie en verzendt de organisatie een onbeschadigd en conform product terug op zijn kosten.

Zichtbare gebreken die niet werden gemeld binnen de 48 uur na de levering worden geacht door de klant te zijn veroorzaakt.
De klant verbindt zich ertoe om onzichtbare gebreken te melden aan de organisatie, onmiddellijk na de ontdekking ervan, vergezeld van de nodige bewijzen. De klant en de organisatie zullen vervolgens handelen volgens de bepalingen van de wettelijke garantie en, na afloop van de wettelijke garantie, volgens het gemeen recht.

11. Levering en uitvoering

1. De organisatie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de organisatie kenbaar heeft gemaakt. Vergissingen in het opgegeven adres die een meerprijs veroorzaken in de verzending of die de vermissing van de levering veroorzaken komen ten laste van de klant.
3. De organisatie zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, of indien een bestelling slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen.
De organisatie zal zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Indien zulks niet mogelijk is, of indien de klant dit niet wenst, zal hij de door de klant betaalde aankoopsom meer de reeds betaalde verzendingskosten onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij de organisatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij de vermissing gebeurde door toedoen van de klant.

12. Betaling

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan tegelijkertijd en ten laatste op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

13. Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en omtrent verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat de klant de gebreken of de foutieve uitvoering heeft geconstateerd., volledig en duidelijk omschreven, vergezeld van de nuttige bewijsstukken, worden ingediend bij de organisatie. Klachten worden verstuurd per e-post of per aangetekend schrijven. Laattijdige of vage klachten ontslaan de organisatie van diens conformiteits- en garantieverplichtingen.
2. Bij de organisatie ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de organisatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14. Geschillen

Alle geschillen voortspruitend uit de uitvoering van de overeenkomsten bedoeld in huidige algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden gebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en worden beslecht overeenkomstig het Belgisch recht.

15. Privacy verklaring

De organisatie respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
De organisatie zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en stelt gegevens enkel beschikbaar aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een bestelling.
Voor al het overige vraagt de organisatie de gebruiker eerst om toestemming alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken.
Bij een bezoek aan de webstek bewaart de organisatie

 • het e-post adres als de gebruiker boodschappen/vragen plaatst op deze webstek
 • het e-post adres dat de gebruiker aan de organisatie communiceert

Alle gebruikers hebben het recht om persoonlijke informatie die de organisatie van hen bijhoudt in te zien of te wijzigen. Op verzoek geeft de organisatie de gebruiker inzage tot persoonlijke gegevens. Indien de informatie die de organisatie bijhoudt onjuist is, dan heeft de gebruiker het recht om deze informatie te laten verbeteren.